• Afspraak maken
 • Verkopen
 • Locaties Locaties
 • Contact Contact
 • Afspraak maken
 • Verkopen
 • Locaties Locaties
 • Contact Contact

Algemene voorwaarden


 1. Algemeen
  • De website van GROEP DELORGE is toegankelijk via volgende link: delorgecars.be en www.delorgeusedcars.be
  • De website wordt uitgegeven door BVBA Holding Groep Delorge, handeldrijvende onder de benaming “GROEP DELORGE”, met ondernemingsnummer BE0895.260.015, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8c.
  • Met consument wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming “GROEP DELORGE”.
  • De toegang en het gebruik van de website worden geregeld door onderhavige voorwaarden alsook door de toepasselijke regelgeving. Deze voorwaarden zijn bindend en worden geacht aanvaard te zijn door de gebruikers van de website.
  • GROEP DELORGE behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, de toegang tot de website en de inhoud ervan ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn steeds diegene die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling/reservatie.
  • De nietigheid van een of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid van het geheel van de voorwaarden. De bepalingen van deze voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

 2. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen, logo’s, design, beelden, animaties, tekst, video’s en andere tekens en inhoud op de site zijn eigendom van GROEP DELORGE. Deze elementen worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en mogen geenszins het voorwerp uitmaken van een reproductie zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van GROEP DELORGE.

 1. Aansprakelijkheid

GROEP DELORGE is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen voor zover deze ondanks de bestaande controlemaatregelen, toch op de website van GROEP DELORGE zouden voorkomen. Evenmin is GROEP DELORGE aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de GROEP DELORGE website zijn gelinkt.

GROEP DELORGE kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de website.

 1. Persoonlijke gegevens

Alle informatie over de gebruikers wordt verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden zoals vermeld in onze privacy policy.

 1. Producten en prijzen

Het aanbod op de website is niet bindend. Een gepersonaliseerde offerte is steeds noodzakelijk. 

De informatie en illustraties op de website zijn gebaseerd op de technische gegevens van de voertuigen op het moment van het online plaatsen ervan op de website. GROEP DELORGE behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen door te voeren op modellen, uitrusting, eigenschappen, prijzen en beschikbaarheid.

Bepaalde modellen, onderdelen en accessoires kunnen licht verschillen van de werkelijke toestand. De afgebeelde kleuren geven slechts een gemiddelde indruk van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van de scherminstellingen van de gebruiker.

 1. Reservaties via de website
  • Iedere klant heeft de mogelijkheid om via de website een specifieke wagen te reserveren mits betaling van een borg ten bedrage van € 250. In dat geval wordt de wagen door GROEP DELORGE voor een periode van 3 dagen geblokkeerd.
  • Een klant kan maximaal twee wagens reserveren via de website en zal per reservatie een borg ten bedrage van €250 dienen te betalen.
  • Na reservatie zal GROEP DELORGE de aanvraag tot reservatie behandelen. De klant door Groep Delorge worden uitgenodigd om binnen een termijn van 8 dagen de wagen te komen bezichtigen.
  • De klant heeft na bezichtiging de mogelijkheid om het voertuig aan te kopen, eventuele opties toe te voegen, een andere wagen te kopen. Indien de klant de wagen of een andere wagen aankoopt, zal dit bekrachtigd worden door het ondertekenen van een verkoopovereenkomst en zal het bedrag van € 250 in mindering worden gebracht op de aankoopprijs.
  • Indien de klant beslist geen wagen aan te kopen en dit aan GROEP DELORGE laat weten of bij gebreke aan enige reactie binnen de 3 dagen na reservatie, zal de borg binnen de 30 dagen integraal door GROEP DELORGE worden terugbetaald aan de klant.
  • Groep Delorge behoudt zich het recht om de reservatie te annuleren indien de prijs van het getoonde voertuig niet overeenstemt met de werkelijkheid.